Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur

Doelstelling


Als Nederlandse ouders voor langere of kortere tijd naar de Verenigde Staten verhuizen, gaan de kinderen meestal mee. Veel ouders én kinderen vinden het prettig en belangrijk dat zij tijdens dit buitenlands verblijf een Nederlandse band onderhouden. Om aan deze wens te voldoen is door Nederlandse ouders in Colorado de school voor Nederlandse taal- en cultuuronderwijs De Petteflet opgericht.

Missie

De Petteflet heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Nederlandstalige kinderen te helpen met het verbeteren van hun taalvaardigheid en
  • De Nederlandse cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding en persoonlijkheidsvorming van de kinderen.

Afhankelijk van het niveau van de leerlingen, richten we ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden.

Om de aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. Zo krijgt de school een extra Nederlands tintje door vieringen van typisch Nederlandse feesten, waaronder Koninginnedag en Sinterklaas.

Uitgangspunten

Onze school heeft een aantal uitgangspunten, die in hoge mate onze identiteit bepalen:

  • eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing;
  • gelijkwaardigheid van alle leerlingen;
  • geen discriminatie of uiting van racisme;

Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat is noodzakelijk. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Daarnaast verwachten wij van de leerlingen een positieve werkhouding die ondersteund wordt door de opvoeders.

Om van De Petteflet een succesvolle, veelzijdige en gezellige school te maken, hebben we de hulp nodig van de opvoeders; hun motivatie, hun concrete ondersteuning in onderwijs en evenementen en hun suggesties voor de school zijn zeer waardevol. Wij proberen de school toegankelijk te maken voor de opvoeders door hen zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken op school.